Algemene voorwaarden bij Studio Vivendi

 • Wanneer jij als cliënt een afspraak maakt, stem je in met de Algemene Voorwaarden zoals ze op deze website staan vermeld.
 • Bij aanvang van de behandeling zullen de behandelaars kort een aantal vragen stellen met betrekking tot de gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de behandeling. Voorafgaand aan de eerste afspraak ontvang je per e-mail een korte intake vragenlijst. Het is belangrijk dat je relevante informatie verstrekt en dit intakeformulier naar waarheid invult.
 • Eventuele informatie die je voor of tijdens de behandeling met ons deelt, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekt.
 • De vragenlijst en aantekeningen en gegevens van de uitgevoerde behandelingen worden beveiligd opgeslagen in een online cliëntdossier. Alleen Simone en Iepke, de therapeuten van Vivendi, hebben toegang tot jouw online dossier. Dit dient geen ander doel dan de behandeling goed te kunnen uitvoeren. Vivendi zal al het nodige doen om je privacy te waarborgen.
 • Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik je medicijnen? Raadpleeg deze dan of je een sessie of massage kan ondergaan gedurende de behandelperiode.
 • Vivendi zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Vivendi onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van de opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut, Thai Dee Nieuwegein.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek/formulier aan ons verstrekt, zodat wij de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren.
 • De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Vivendi en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
 • Vivendi is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Vivendi en wij verwachten dat ook van u.
 • Vivendi is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in de praktijk en het gebouw waar de praktijk zich bevindt.
 • Uit respect voor je privacy en rust word je vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de afspraak.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of online worden verzet. Binnen 48 uur geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
 • Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massage afspraak te laten gaan.
 • Het is niet mogelijk om (een deel van) een rittenkaart of meerdere behandelingen weg te geven aan iemand anders.
 • Indien je corona gerelateerde klachten hebt en de afspraak binnen 24 uur af zegt, brengt Vivendi de helft van de afspraak in rekening.
 • In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft de behandelaar de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van behandelaar, ziekte van naaste familieleden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. De behandelaar maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de klant. Indien behandelaar geen andere mogelijkheid kan bieden voor nieuwe behandeling of vanuit klant geen behoeft is in vervolgafspraak, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij afwezigheid, ziekte of overlijden van Simone is Iepke zaakwaarnemer.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot ons assortiment. Iedere suggestie in die richting leidt tot het stoppen van de massage waarbij het consult volledig in rekening wordt gebracht.
 • Vivendi behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak worden altijd je email en telefoonnummer gevraagd voor de administratie van Vivendi. Jij ontvangt de bevestigingsmail immers per e-mail.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel jou als Vivendi is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt na afloop van de sessie per pin.
 • Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten indien deze worden berekend en parkeerkosten, worden apart vermeld in het aanbod.
 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 • Als er sprake is van ontevredenheid over de behandeling of de manier waarop je bent bejegend, dan verzoeken wij je om dit met ons bespreekbaar te maken. Mochten wij er samen niet uit komen, dan kun je een klacht indienen bij GATgeschillen.